Обявяването на извънредното положение в България на 13.03.2020г. засегна непропорционално тежко имигрантите в страната, спрямо които са предприети принудителни административни мерки. Бяха отложени всички насрочени съдебни заседания в периода на извънредното положение, а по новоподадени жалби не се насрочват съдебни заседания. В това положение се оказаха и чужденците, които са административно задържани и очакват произнасянето на съда относно наложените им заповеди за задържане, докато същевременно се намират лишени от свобода в Специалните домове за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ).

Поради тази обстановка, на 07 април 2020г. Фондация за достъп до права – ФАР и  Център за правна помощ „Глас в България“ изпратихме сигнал-обръщение до председателите, съответно, на Върховния административен съд, Административен съд – София град и Административен съд – Хасково. С него призоваваме да се образуват и разглеждат дела, свързани с принудителните административни мерки по Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), особено по дела за законосъобразност на заповеди за (продължаване на) задържане („принудително настаняване“) в СДВНЧ.

Считаме, че принудителното настаняване в СДВНЧ и неговото продължаване са „мерки за принуда“ по смисъла на чл. 3, ал. 1 от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП) и попадат в изключенията от постановеното в същия член спиране на процесуалните срокове.

Правото на свобода е основно човешко право, а в случая с административно задържаните чужденци те са лишени от свобода, без възможност за достъп до правосъдие в периода на извънредното положение. Призоваваме административните ръководители на компетентните съдилища в страната да създадат нужната организация, за да може движението по тези дела да продължи.

СДВНЧ-Бусманци @ФАР
ПРИЗИВ ЗА ДОСТЪП ДО ПРАВОСЪДИЕ НА ЗАДЪРЖАНИТЕ ИМИГРАНТИ В БЪЛГАРИЯ