Заглавията на секциите са активни линкове!

БЕЖАНЦИ

В тази секция са публикувани най-важните актове от правната рамка за бежанците съгласно българското право, правото на Европейския съюз и междунардното право. Освен това, ще намерите информационни бележки относно пречките пред достъпа до права на бежанците на практика в България. Накрая е предложен списък на връзки към други ценни ресурси на знание относно правните стандарти спрямо търсещите убежище и бежанците.

ХОРА, ПРЕЖИВЕЛИ ИЗТЕЗАНИЕ

ЗАДЪРЖАНЕ И ПРАВОТО ДА БЪДЕШ ИЗСЛУШАН

ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВО

ФАР е член на Европейската мрежа за лицата без гражданство и в тази секция ще намерите някои от плодовете на нашето успешно сътрудничество.

ГРАЖДАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Свободното движение е една от основните свободи, предоставени на гражданите на Европейския съюз. Съгласно член 45 от Договора за функциониране на Европейския съюз свободата на движение на работници не допуска дискриминация, основаваща се на гражданство, по отношение на достъп до трудова заетост, възнаграждение и други условия на труд.

ИМИГРАНТИ

Чужденците в България следва да се ползват от всички основни човешки права, признати от международното право, без разлика от това какъв е техният административно-правен статут (с легално пребиваване, без документи или без гражданство). Освен това, достиженията на правото на Европейския съюз предвиждат допълнителни права и правни гаранции за определени категории граждани на трети държави, както и за свободното движение на гражданите на Европейския съюз.

РАЖДАЩАТА ЖЕНА

Няма по-съкровен момент от раждането на нов живот. Същевременно, по време на раждане жената се намира в една от най-уязвимите ситуации в живота си. Отношението към жената по време на раждането следва да уважава нейното човешко достойнство и да не й причинява допълнителна болка и физическо и психическо страдание. Неприкосновеността на тялото може да бъде нарушавана, само след информирано съгласие от страна на раждащата жена. Присъствието на придружител в лечебното заведение е право на раждащата жена.

ДЕЦА

Трудно някой ще се осмели да оспори, че висшият интерес на детето трябва да е в основата на всяко действие на административните органи. Въпреки това, обаче, деца често се оказват в ситуации, в които не получават достъп до общопризнати права. В нашата практика сме свидетели на принудителна раздяла на деца-български граждани от техен родител поради това, че той е чужденец; на раждане на „нелегални“ деца без документи в България; на имиграционно задържане на деца, на липса на достъп до медицинска помощ и до образование; на правния вакум, в който се намират непридружените деца-бежанци в България.

ВЪЗРАСТНИ ХОРА

Според данни на Световната здравна организация болестта на Алцхаймер е третото най-значимо заболяване след сърдечно-съдовите и онкологичните болести. Социалното му отражение се дължи не само на скъпо струващата медицинска терапия, но и на обстоятелството, че болестта на Алцхаймер е водещата причина за изпадане в зависимо положение. ФАР си поставя за мисия да съдейства от правна гледна точка относно обществената и институционална подкрепа за болния и неговите близки, постигането на ранна диагностика, юридическите аспекти на загубата на дееспособност и други.