Чужденците в България следва да се ползват от всички основни човешки права, признати от международното право, без разлика от това какъв е техният административно-правен статут (с легално пребиваване, без документи или без гражданство). Освен това, достиженията на правото на Европейския съюз предвиждат допълнителни права и правни гаранции за определени категории граждани на трети държави, както и за свободното движение на гражданите на Европейския съюз.

ОСНОВНИ ПРАВА НА ЧОВЕКА

Европейска конвенция за правата на човека

Международен пакт за граждански и политически права

Международен пакт за икономически, социални и културни права

ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВО

Конвенция за статута на апатридите, 1954г.

Конвенция за намаляване на случаите на лица без гражданство, 1961г.

ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

БЪЛГАРСКО ПРАВО

Закон за чужденците в Република България

Закон за българското гражданство

Наредба за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Директива 2003/86/ЕО на Съвета от 22 септември 2003 година относно правото на събиране на семейството

Директива 2009/50/ЕО на Съвета от 25 май 2009 година относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на висококвалифицирана трудова заетост

Директива 2011/98/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно единна процедура за кандидатстване на граждани на трети държави за единно разрешение за пребиваване и работа на територията на държава-членка и относно общ набор от права за работници от трети държави, законно пребиваващи в държава-членка

Директива 2004/114/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 година относно условията за прием на граждани на трети страни с цел образование, ученически обмен, безвъзмездно обучение или доброволческа дейност

Директива 2005/71/ЕО на Съвета от 12 октомври 2005 година относно специфична процедура за прием на граждани от трети страни за целите на провеждане на научноизследователска дейност

Директива 2003/109/ЕО на Съвета от 25 ноември 2003 година относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни

Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите-членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни

Директива 2009/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година за предвиждане на минимални стандарти за санкциите и мерките срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трета държава

Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 година относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета

Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета

ГРАЖДАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Закон за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на европейския съюз и членовете на техните семейства

Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите–членки

ДРУГИ РЕСУРСИ

Иларева, Валерия, Имигрантите без документи и достъпът им до основни човешки права, Scholars’ Press, 2013

Платформа за международно сътрудничество относно имигранитте без документи (PICUM)

Европейски интернет портал за интеграцията

MIPEX: Индекс за интеграцията на имигрантите