В тази секция са публикувани най-важните актове от правната рамка за бежанците съгласно българското право, правото на Европейския съюз и междунардното право. Освен това, ще намерите информационни бележки относно пречките пред достъпа до права на бежанците на практика в България. Накрая е предложен списък на връзки към други ценни ресурси на знание относно правните стандарти спрямо търсещите убежище и бежанците.

ПРАВНА РАМКА

БЪЛГАРСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Закон за убежището и бежанците

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

„Квалификационната“ директива : Директива 2011/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно стандарти за признаването на граждани на трети държави или лица без гражданство като лица, на които се предоставя международна закрила, за единния статут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, както и за съдържанието на предоставената закрила

„Процедурната“ директива : Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила

Директивата относно приема : Директива 2013/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила

Дъблински регламент : Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство

Регламентът за Евродак : Регламент (ЕС) № 603/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за създаване на система Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Регламент (ЕС) № 604/2013 за установяване на критерии и механизми за определяне на държаватачленка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавитечленки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство и за искане на сравнения с данните в Евродак от правоприлагащите органи на държавитечленки и Европол за целите на правоприлагането и за изменение на Регламент (ЕС) № 1077/2011 за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието

Директивата относно дългосрочното пребиваване : Директива 2003/109/ЕО на Съвета от 25 ноември 2003 година относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни

Директива 2011/51/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2011 година за изменение на Директива 2003/109/ЕО на Съвета за разширяване на обхвата ѝ до лица, ползващи се с международна закрила

Регламентът за EASO : Регламент (ЕС) № 439/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 година за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището

МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО

Вижте повече в сайта на UNHCR в България

Конвенция за статута на бежанците от 1951г.  и Протокол за статута на бежанците от 1967г.

ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ

Специализиран уеб сайт на ФАР: refugees.farbg.eu – Подобряване достъпа до права на бежанците в България чрез повишаване на информираността и знанието

Информационна бележка относно достъпа до процедурата по убежище в България, януари 2012г. (на английски език), д-р Валерия Иларева

Информационна бележка относно криминализирането на бежанците в България, юни 2013г. (на английски език), д-р Валерия Иларева

Информационни брошури за лица, търсещи закрила и получили закрила в България – на български, английски, френски,  арабски, персийски и урду,  и  на сомалийски език за търсещи закрила в България.

Refugee Law Reader – английски / испански / руски / френски езици

European Country of Origin Information Network

Gyulai, Gábor, Country Information in Asylum Procedures – Quality as a Legal Requirement in the EU (2011)

www.refworld.org

EU law on reception and procedure of asylum seekers who are victims of trauma and torture. Application in Bulgaria (May 2013) (PPP in Bulgarian language)

Anthony Good and Tobias Kelly, Expert country evidence in asylum and immigration cases in the United Kingdom – Best Practice Guide (July 2013)

UNHCR, Guidelines on the Applicable Criteria and Standards relating to the Detention of Asylum-Seekers and Alternatives to Detention (October 2012)