Нов доклад, публикуван днес от Европейската мрежа за лицата без гражданство (ENS) и Фондация за достъп до права (ФАР) относно положението на лицата без гражданство в България, показва, че въпреки въвеждането на законов път за идентифициране на лицата без гражданство през 2017г., има съществени недостатъци, които излагат тези хора на риск от нарушаване на човешките им права и на които трябва незабавно да се обърне внимание.

Въпреки че България е една от малкото европейски държави с процедура, която позволява да се идентифицират лица без гражданство, на практика понастоящем законът не гарантира на лицата без гражданство статут на закрила, законно пребиваване или други права като например право на работа, събиране със семейството или документ за пътуване. Така тези хора са осъдени да живеят в периферията на обществото, лишени от възможността да бъдат пълноценни участници в него.

Индексът за лицата без гражданство на Европейската мрежа за лицата без гражданство показва, че празнотите в българското законодателство като, например, липсата на процесуални права, както и липсата на задължение за административния орган да определи държавата на дестинация, в която едно лице ще бъде връщано, преди да бъде задържано, довеждат до произволни и продължителни задържания на лица без гражданство, без разумна възможност за извеждане от страната.

Д-р Валерия Иларева, главен адвокат във Фондация за достъп до права – ФАР, член на Европейската мрежа за лицата без гражданство, сподели:

„На практика, сега само хората с разрешено постоянно или дългосрочно пребиваване в България се ползват с някакви права, вследствие на това, че са признати за лица без гражданство. Те могат да получат документ за пътуване зад граница. Да станеш свидетел на това как хора биват задържани, след като добросъвестно са кандидатствали по новата процедура за признаване на статут на лице без гражданство, подронва толкова нужното доверие във властите.”

Такъв е случаят на д-р Ал-Анези, представляван от адвокат на ФАР, дошъл в България преди повече от десет години, за да учи медицина. Като човек без гражданство, роден в Кувейт, първоначално му било разрешено да остане в България, докато завърши медицина. Тъй като за него не е съществувала възможност да се върне в Кувейт, той решил да кандидатства за статут на лице без гражданство по новата процедура. В продължение на 3 месеца не получил никаква информация, поради което сам отишъл да провери развитието на делото си. С изненада установил, че му е издаден отказ преди две седмици и че спрямо него има издадена заповед за задържане. Без да има държава, която да го признае за свой гражданин, той е задържан в продължение на 6 седмици и освободен едва миналия петък.

Г-н Крис Наш, директор на Европейската мрежа за лицата без гражданство, заяви:

„Случаят на д-р Ал-Анези е ярък пример за слабостите на една правна процедура, за която се предполага, че е установена, за да помага на лица без гражданство, но която всъщност вместо това пряко довежда до неговото задържане. Изведнъж откъснат от своята работа като  аспирант по кардиохирургия, той попада в един омагьосан кръг, заключен в центъра за имиграционно задържане, поради простата причина, че няма гражданство. Въпреки че приветстваме освобождаването му, историята на д-р Ал-Анези ясно илюстрира как се похабява човешки потенциал по вина на една неизправна система, която се нуждае от неотложни подобрения. ”

За повече информация:

За медийни запитвания, моля обадете се на главния адвокат на ФАР, д-р Валерия Иларева, на тел: +359 888 401 489 или на имейл: valeria.ilareva@farbg.eu, или на експерта по комуникации на ENS, Ян Брулк, на +44 7522 525673, или на имейл: jan.brulc@statelessness.eu   (на английски).

Бележки:

  1. Фондация за достъп до права (ФАР) е неправителствена организация, поставяща си за цел да гарантира практически достъп до права в България. Мисията на ФАР е да повиши институционалната и обществена информираност, чувствителност и ангажираност относно необходимостта от решаване на системни проблеми в достъпа до основни човешки права в България. На следващо място си поставя като задача да развива благоприятна правна среда в съответствие с Европейските и Международните стандарти за защита на човешките права и да утвърждава най-добрите практики в достъпа до права. Наред с други дейности, ФАР преимуществено предоставя безплатна правна помощ на бежанци, имигранти и лица без гражданство. Провежда обучения за правата на  лица от уязвими групи.
  2. Европейската мрежа за лицата без гражданство (EНС) е гражданско обединение на организации и отделни експерти, ангажирани с търсене на начини за преодоляване на проблемите, произтичащи от липсата на гражданство в Европа. ЕНС има над 140 членове от 40 държави и е посветена на преустановяването на липсата на гражданство и осигуряването на международноправната закрила на близо 600 000 души, живеещи в Европа без гражданство.
  3. Липсата на гражданство е правна аномалия, която засяга над половин милион души в Европа. Лице без гражданство е някой, който няма гражданство. Въпреки мащаба на проблема, страните в Европа имат много различни подходи за справяне с липсата на гражданство, което означава, че понастоящем няма последователен, ясен или всеобхватен метод за идентифициране на лица без гражданство или за предотвратяване на нови случаи на липса на гражданство, възникващи при деца, родени на територия им.
  4. Европейската мрежа за лицата без гражданство изготви Индекс за лицата без гражданство (Statelessness Index) – онлайн инструмент, който оценява подходите за справяне с липсата на гражданство на различни държави. Индексът позволява незабавно сравнение между подходите на отделните държави спрямо международните норми и добри практики. Тя позволява на потребителите бързо да разберат кои области на правото, политиката и практиката на държавите могат да се подобрят и кои могат да служат за пример като добра практика за справяне с липсата на гражданство.
https://index.statelessness.eu/country/bulgaria
Въпреки скорошните промени, хората без гражданство в България все още се изправят пред произволно задържане и пречки да уредят пребиваването си или да станат граждани