На 24.10.2019г. Фондация за достъп по права – ФАР, в партньорство с Център за правна помощ – Глас в България, започна проект „Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България“.

Проектът е с продължителност от 24 месеца и е финансиран по програма „Фонд Активни граждани България“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021г., Конкурс за стратегически проекти, Тематичен приоритет № 2: Подкрепа за правата на човека.

Проектът предвижда предоставяне на правна помощ под формата на консултации и представителство пред административни и съдебни инстанции на търсещи закрила, бежанци и мигранти, кампании по застъпничество и комуникационни дейности. Целта ни е да допринесем за постигането както на индивидуални резултати при спазване на човешките права на бежанците и мигрантите в България, така и на промяна на ниво институционална и съдебна практики и законодателство.

Дейностите по проекта включват предоставяне на правни консултации в офисите на двете организации и в Специалните домове за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) и информационни сесии в СДВНЧ; водене на дела, включително на стратегически дела, както от  бежански, така и от общ миграционен и друг характер, свързан със спазването на човешките права; организиране на срещи и събития като част от застъпническите и комуникационни кампании.

На Facebook страницата на ФАР можете да видите и едно кратко видео от официалното представяне на проекта, което се осъществи на 18 декември 2019г. То описва най-добре любовта, единството и вдъхновението, на които той се крепи. Вярваме, че постигането на целите на този проект ще бъде още една крачка напред в стремежа ни да направим света, в който живеем по-справедлив и добър.

Проектът „Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 157 395 евро предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България“ е да допринесе за спазването на човешките права на бежанците и мигрантите в България.

 

Проект „Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България“