МАРИАНА ПЕТРОВА

Адвокат

Правете добро , ако искате да сте доволен от себе си.

Мариана Петрова е адвокат в АК гр. Добрич от 2000г., а от 2010г. е медиатор като работи във всички сфери на правото.

Нейните мотивите да стане член от екипа на ФАР са свързани със споделяне целите на Програмата в областта на човешките права , обезпечаване правото на справедлив процес и върховенството на закона по отношение на всички граждани на Република България, на чужденци и на търсещи защита бежанци.

През целия период е давала консултации и е оказвала правна защита – съдебна и извънсъдебна, както на български граждани, така и на чужденци, в това число и на бежанци. През този период Мариана е придобила професионален опит добре да изслушва всеки дошъл при нея гражданин и да му окаже необходимата и своевременна  помощ и защита за да може настъпилия проблем да се разреши по-лесно по възможност. 

Принципът й е да бъдe коректна и да се бори за справедливост.

Езици: Български, Руски

МАРИАНА ПЕТРОВА Адвокат, гр. Добрич
mariana_vasileva_[at]abv[dot]bg