Проект „Правна помощ на материално затруднени бежанци и имигранти по време на пандемия чрез използване и подобрение на платформата Migrantlife.Bg“

Migrantlife

Кризата, която Covid-19 предизвика, засегна чувствително достъпа до основни права и правосъдие и ефективността на средствата за защита срещу нарушения на права и дискриминация. Несигурността и уязвимостта на бежанците и мигрантите се задълбочиха, а физическата и социалната изолация затрудни още повече достъпа им до услуги, включително до правна помощ. Ето защо Фондация за достъп до права – ФАР подготви проект „Правна помощ на материално затруднени бежанци и имигранти по време на пандемия чрез използване и подобрение на платформата Migrantlife.Bg“.

Помощта, предоставяна по проекта, е съсредоточена върху междусекторни случаи, в които има двойна уязвимост заради мигрантския/бежанския статус на лицето и Covid-19 кризата. Проектът стъпва на:

  • Богатия опит на ФАР в предоставянето на правна помощ и работата на терен с бежанци и мигранти в България.
  • Създадената от ФАР информационна платформа Migrantlife.Bg, широко използвана от бежанските и мигрантските общности.
  • Експертизата на мултидисциплинарен екип от адвокати, включващ не само специалисти в бежанското и миграционното право, но и в трудовото, семейното, наказателното, гражданското и антидискриминационното право.

Проектът е с продължителност 6 месеца: от 21 декември 2020 до 20 юни 2021г. Той е финансиран от Фонд активни граждани България, вследствие на спечелен конкурс по схема за финансиране на малки инициативи, с тематичен приоритет № 2: Подкрепа за правата на човека.

ACF

Дейностите по проекта са:

Request Assistance

Първият ни уебинар бе посветен на трудовите права и визовите въпроси в условия на кризата от КОВИД 19 и се проведе на 30 януари 2021г. от 11 часа. 

Вторият уебинар е с фокус върху социалната подкрепа за лица, търсещи и получили международна закрила в България. Той се се проведе на 20 февруари 2021 г. (събота) от 11:00 до 12:00ч.

Третият уебинар на тема " Българско гражданство - практически въпроси и предизвикателства при получаването му" се проведе онлйан на 30 март 2021, 16:00 часа.

Четвъртият уебинар на тема "Събиране на бежанците с членовете на семейството им"  се проведе на  29.04.2021г., 16:00ч..

Петият уебинар на тема  "Достъп до банкова сметка от чужденци в България"  се проведе на 20.05.2021г., 16:00ч.

Шестият, заключителен уебинар бе посветен на последните изменения в българското законодателство относно чужденците и се проведе на 15.06.2021, 16:00 часа

Ако сте имигрант, търсещ закрила, бежанец или лице без гражданство, не пропускайте да се запишете за нашите предстоящи уебинари и и да се присъедините се към Facebook групата Migrantlife.bg, където ще излъчваме уебинарите на живо, ще можете да задавате въпроси и ще намерите актуална информация. Споделете с близки и приятели!

Проектът „Правна помощ на материално затруднени бежанци и имигранти по време на пандемия чрез използване и подобрение на платформата Migrantlife.Bg“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 10 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект Правна помощ на материално затруднени бежанци и имигранти по време на пандемия чрез използване и подобрение на платформата Migrantlife.Bg е да предложи съвременни дигитални решения за достъп до надеждна информация и адвокат по време на пандемия.

Тази страница  е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на страницата се носи от Фондация за достъп до права - ФАР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази страница отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.