Anniversary volume: Current Issues in Refugee and Migration Law

Сборник  ФАР нов нов_front page

За да получите копие от сборника, пишете ни на office@farbg.eu.

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор - Валерия Иларева

Глава 1 Фондация за достъп до права - история на първите 10 години

Първите 10 години на Фондация за достъп до права – ФАР  - Анна Великова 

Глава 2. Достъп до територията на приемащата държава. Достъп до процедурата

2.1. Изчезнали лица - Васил Панайотов

2.2. Допълнителни легални пътища за достъп до територия - Владислава Стоянова 

Глава 3. Видове закрила и критерии за предоставянето ѝ

3.1. Видове международна закрила и критерии за предоставянето й - Олга Димитров

3.2. Прилагане на режима на временна закрила в България: преглед на съдебната практика - Валери Петков

Глава 4. Съдържание на закрилата и интеграция

4.1. Права и задължения, включени в съдържанието на международната закрила - Мария Шишева.

4.2. Практически въпроси при упражняването на правата в обхвата на временната закрила. Факторите за успешна интеграция - Олга Колот

4.3.Събиране на семейства - Петя Казакова

Глава 5. Правото на свобода и имиграционното задържане. Алтернативи на задържането

5.1. Връщане и алтернативи на връщането - Магдалена Митева

5.2. Принудителни административни мерки, прилагани спрямо чужденците - Таня Чечкова 

5.3. Право на свобода и имиграционно задържане. Алтернативи на задържането. Делото Али Реза против България - Таня Чечкова 

5.4. Безстрашие – Валерия Иларева 

5.5. Следващият път няма да мирише ли?!? It stinks. – Валерия Иларева 

Глава 6. Уязвими групи лица

6.1. Непридружени и разделени деца: правна и институционална рамка - Росица Атанасова

6.2.    Социална и психологическа подкрепа в сигурните зони за непридружени деца в РПЦ гр. София, кв. Военна рампа и кв. Овча купел - Ана Райкова

6.3. Право на пребиваване на чужденци жертви на трафик на хора - Валери Петков

Глава 7. Права и сигурност

7.1. Секюритизация на миграционната политика - Илдико Отова

7.2. Отнемане на международна закрила и експулсирането по причини, свързани с националната сигурност - Калоян Стоянов

Есета на участници в обучителната програма „Актуални въпроси на бежанското право“

Предизвикателствата в социалната интеграция на децата бежанци в Република България - Десислава Аргирова

Климатичните бежанци: между липсата на правен статут и противоречивата „закрила“ на медиите - Искра Янкова