Защита на лицата без гражданство от произволно задържане в България/ Protecting Stateless Persons from Arbitrary Detention

06_detention_reports_bulgaria.jpeg

Зачестилата употреба на имиграционно задържане и криминализацията на нередовната миграция от растящ брой държави е притеснителна глобална и европейска тенденция. Това води до задържането на все по-голям брой хора за периоди по-дълги от допустимите и без законово основание. Докато произволното задържане е въпрос, пораждащ притеснение по принцип, уникалните характеристики на хората без гражданство и тези в риск да загубят гражданството си са предпоставка те да бъдат задържани по-често и за по дълги периоди от време.