SHORT GUIDE on the Support and Care of Asylum Seeking Torture Victims

12_EN_Guide_on_Tortured_Asylum_Seekers_2017.jpg

Този кратък наръчник предлага рамка, която да позволи на различни професионалисти, работещи в областта на предоставянето на убежище и бежанците, да отговорят по-добре на уникалните нужди на търсещите убежище, които страдат от травма или са жертви на изтезания. Законодателството на ЕС изисква всички държави-членки да гарантират, че съществуват процедури за ранно идентифициране и адекватни условия за приемане на жертви на изтезания или травматизирани търсещи убежище (наред с други гаранции). Тъй като мнозинството от лицата, търсещи убежище, които влизат в ЕС, бягат от въоръжени конфликти, все по-важно е експертите не само да разбират своята роля, но и да са запознати с ролята на други професионалисти в областта на убежището, за да създадат мрежа за подкрепа. Компактното ръководство не си поставя за цел да бъде изчерпателно. По-скоро то служи като полезно въведение за професионалисти, които предлагат помощ на търсещи убежище жертви на изтезания в различни сфери на работа.