KIDS4ALLL: Ключови стратегии за развитие на ученето през целия живот

KIDS4ALLL

Фондация за достъп до права - ФАР е българският партньор по проект „KIDS4ALLL: Ключови приобщаващи стратегии за развитие на учене през целия живот“. Инициативата стартира на 1 април 2021, а ФАР е една от общо 15 партньорски организации от 11 държави във и извън Европейския съюз.

Основа на проекта

Всеки трябва да има право през целия си живот на достъп до висококачествено, приобщаващо образование, с възможност да участва в него и да допринася за ежедневното образование и изграждане на компетентностите. Подходът за учене през целия живот признава, че уменията, необходими на децата и юношите днес, са не само технически, но включват обучение за учене като самостоятелно умение и други „житейски умения“, които подпомагат устойчивостта и участието на хората в широката общественост. Улесняването на включването на децата мигранти в образователната системи е едно от най-значимите обществени предизвикателства, целящи намаляване на несъответствията в резултатите и насърчаване на социалното сближаване

Съдържание на проекта | цели

Тестване на схемата „приятелско сътрудничество“/”buddy collaboration”(направлявано/целенасочено свързване на учащи се) в рамките на метода за  учене през целия живот  във формален и неформален образователен контекст.

Децата, включени в проекта, ще работят с учебно съдържание, свързано с 8-те компетенции за учене през целия живот чрез усвояване на теоретични знания, практическо им приложение и включване в интерактивни дейности за съвместно създаване на съдържание, където ще развиват авторски и представителни умения и ще подобрят своите междукултурни, езикови и социално-емоционални умения.

Координатор на проекта е Университетът в Торино (UniTo).

Дейностите по проекта ще бъдат извършени в рамките на 36 месеца.

KIDS4ALLL

За актуална информация за развитието на проекта следете:

Това видео е създадено по повод Международния ден на образованието на 24 януари 2022 г. и има за цел да илюстрира накратко развитието на концепцията за учене през целия живот като образователна парадигма на 21-ви век, която се потвърждава от нейните 8 ключови компетенции за учене през целия живот. Тази кратък и полезен учебен материал е реализиран за всички, които се интересуват да научат повече за ученето през целия живот и особено за студенти.

EU logo
Този проект е получил финансиране от програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“ съгласно споразумение за безвъзмездна помощ № 101004807. За съдържанието на тази публикация отговорност носи нейните автори. Европейската комисия не поема никаква отговорност за начините, по които може да бъде използвана съдържащата се информация.