Достъп до специални и семейни помощи за бежанците в България

Training on access to social and family assistance of refugees in Bulgaria

Достъпът до системата за социално подпомагане на лицата с временна и международна закрила става все по-актуална тема, пряко свързана със социално-икономическата им интеграция в България.

По този повод, на 13 декември, ФАР заедно с UNHCR Bulgaria  организира полудневно обучение за социални работници, в което взеха участие както неправителствени организации, работещи ежедневно на терен, така и държавни институции като Агенция за социално подпомагане, Държавна агенция за закрила на детето и Агенцията за хората с увреждания.

В рамките на обучението обменихме не само знания и ценен практически опит, но и предложихме ефективни решения, с които достъпът на лицата с временна и международна закрила до социални и семейни помощи да се улесни. 
Важно е да вземем предвид специфичната ситуация, в която се намират хората, които поради различни причини не могат да се ползват от закрилата на държавите си на произход и да помогнем на най-уязвимите.

Очаквайте скоро доклада на ФАР по темата и допълнителни информационни материали!