Отражение на мерките в извънредно положение и извънредна епидемична обстановка върху бежанското право в България

Това видео е създадено в рамките на проекта  „Подготвяне на ново поколение млади защитници на основните права на бежанци и мигранти (на англ. DEFEND: Preparing a new generation of young defenders of the fundamental rights of refugees and migrants.), изпълняван от Фондация за достъп до права - ФАР. 

За по-подробна информация по темата на видеото прочетете статитията "Отражение на мерките в извънредно положение и извънредна епидемична обстановка върху бежанското право в България".

Авторския екип се състои от участниците в теоретичното и практическо обучение по бежанско и миграционно право, проведено в рамките на проекта: Панайот Йотов, Мария Желязкова, Даяна Зашева

 

ACF

https://www.activecitizensfund.bg/

 

Проект „Подготвяне на ново поколение млади защитници на основните права на бежанци и мигранти“ (DEFEND) се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проектa „Подготвяне на ново поколение млади защитници на основните права на бежанци и мигранти“ (DEFEND) е да допринесе за изграждането на едно бъдещо поколение юристи, които имат опит в сферата на бежанското и миграционното право.

Това видео е създадено с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на този материал се носи от Фондация за достъп до права - ФАР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че материалът отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.