Учене през целия живот и препоръчане 8 ключови компетентности - Едно предизвакително начинание- KIDS4ALLL

Това видео е създадено по повод Международния ден на образованието на 24 януари 2022 г. и има за цел да илюстрира накратко развитието на концепцията за учене през целия живот като образователна парадигма на 21-ви век, която се потвърждава от нейните 8 ключови компетенции за учене през целия живот.

Тази кратък и полезен учебен материал е реализиран за всички, които се интересуват да научат повече за ученето през целия живот и особено за студенти.

Видеото е създадено в рамките на проекта KIDS4ALLL – Ключови приобщаващи стратегии за развитие на учене през целия живот, финансиран по програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“ съгласно споразумение за безвъзмездна помощ № 101004807. За съдържанието на тава видео отговорност носят нейните автори. Европейската комисия не поема никаква отговорност за начините, по които може да бъде използвана съдържащата се информация..