Запис от уебинар: Събиране на бежанците с членовете на семейството им, 29 април 2021 г.

Този уебинар е четвъртият от шест, които ФАР организира по проект „Правна помощ на материално затруднени бежанци и имигранти по време на пандемия чрез използване и подобрение на платформата Migrantlife.Bg“, финансиран от Фонд Активни граждани България. Уебинарите имат за цел да представят практическа информация по актуални правни теми и проблеми, свързани с продължаващата пандемия Covid – 19, както и да отговорят на въпроси на участниците.

 

ACF
https://www.activecitizensfund.bg/

 

Проектът „Правна помощ на материално затруднени бежанци и имигранти по време на пандемия чрез използване и подобрение на платформата Migrantlife.Bg“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 10 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект Правна помощ на материално затруднени бежанци и имигранти по време на пандемия чрез използване и подобрение на платформата Migrantlife.Bg е да предложи съвременни дигитални решения за достъп до надеждна информация и адвокат по време на пандемия.

Цялата отговорност за съдържанието на този материал се носи от Фондация за достъп до права - ФАР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че материалът отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.