Interview with Dr. Ildiko Otova for Euronews Bulgaria.