Closing event of the project: Effective legal aid for refugees and migrants in Bulgaria

Целта на проект “Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България” бе да спомогне за спазване на човешките права и промяна на институционалните и съдебни практики и законодателство чрез предоставяне на правна помощ на лица търсещи закрила, бежанци и мигранти и чрез застъпничество пред служители, работещи с тях и съдии. Проектът се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 157 385 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП и обхваща периода октомври 2019 – октомври 2021г. По този проект Фондация за достъп до права - ФАР работи в партньорство с Център за правна помощ – Глас в България (ЦПП)

Целта на събитието е да се запознаете с дейностите по проекта и резултатите от тях, да чуете повече от самите лица, към които той е насочен, да зададете своите въпроси и да участвате в дискусия.
Вярваме, че е важно ние – гражданските организации – да обменяме експертно мнение и да синхронизираме дейностите си и затова ще се радваме да ви представим резултатите и натрупания опит от работата по този проект.