Webinar Recording: Lack of citizenship among Palestinians- a historical overview of the categories of Palestinians and the Bulgarian experience

Представяме Ви записа от уебинара на тема „Липсата на гражданство у лицата с палестински произход – исторически обзор на категориите палестинци и българският опит“, който се проведе на 17 февруари 2021 г. (сряда) от 16:00ч. онлайн в Zoom. Уебинарът се проведе по проект DEFEND „Подготвяне на ново поколение млади защитници на основните права на бежанци и мигранти“, финансиран от Фонд Активни граждани България.

За по-подробна информация по темата  прочетете статитията "Липсата на гражданство у лицата с палестински произход – исторически обзор на  категориите палестинци и българският опит".

Темата представиха участниците в теоретичното и практическо обучение по бежанско и миграционно право, проведено в рамките на проекта: София Баядсе, Боянка Христева, Каролина Динева, Яна Обрешкова

 

ACF
https://www.activecitizensfund.bg/

 

Проект „Подготвяне на ново поколение млади защитници на основните права на бежанци и мигранти“ (DEFEND) се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проектa „Подготвяне на ново поколение млади защитници на основните права на бежанци и мигранти“ (DEFEND) е да допринесе за изграждането на едно бъдещо поколение юристи, които имат опит в сферата на бежанското и миграционното право.

Цялата отговорност за съдържанието на този материал се носи от Фондация за достъп до права - ФАР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че материалът отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.