Проект "Алтернативи на задържането на деца в защита на техните права в Европа" (CADRE)

CADRE

 

Фондация за достъп до права - ФАР е партньорска организация в двугодишен проект на тема „Алтернативи на задържането на деца в защита на техните права в Европа (CADRE)“, ръководен от Международната комисия на юристите - Европейски институции, с начало февруари 2021 г. Проектът има за цел да насърчи разширяването, прилагането и подобряването на жизнеспособни и ефективни алтернативи на задържането на деца мигранти при пълното зачитане на техните права в Европейския съюз.

Той има за цел да допринесе за прекратяване на прибягването до задържане на деца в процес на миграция чрез насърчаване на дълготрайни алтернативи на задържането, което означава мерки, които могат да гарантират благосъстоянието и правата на децата съгласно правото на ЕС и международното право.

Проектът е с фокус в седем държави - Малта, Гърция, България, Полша, Белгия, Унгария и Италия. Изпълнява се в сътрудничество с национални партньорски организации: Aditus (Малта), Фондация за достъп до права - ФАР (България), Гръцки съвет за бежанците (Гърция), Хелзинкска фондация за правата на човека (Полша), Защита за деца Интернешънъл - Белгия, Унгарски Хелзинки Комитет (Унгария) и Асоциацията за юридически изследвания на имиграцията (ASGI) (Италия) и подкрепена от участието на Агенцията за благосъстояние на търсещите убежище (Малта).

В рамките на този проект партньорите имат за цел да обучат професионалисти - държавни служители, организации на гражданското общество, адвокати и съдии, които работят с деца мигранти, както и в сферата на  задържането и алтернативите на задържането в държавите, в които ще се изпълнява проекта, за последиците върху човешките права на алтернативите на задържането, чрез утвърждаване на ориентирана към правата на детето култура, съсредоточена около най-добрия им интерес и достъп до подходящи за тях процедури. Проектът има за цел да предостави на тези участници информираност и достъп до най-добрите практики и стандарти, умения и способност за тяхното прилагане и да насърчи транснационална и мултидисциплинарна общност от експерти от различни среди за взаимна подкрепа и обмен на постиженията в тази област.

По този начин проектът има за цел да осигури ефективно и последователно прилагане на правото на ЕС и международното право и стандарти относно алтернативите на задържането в полза на децата мигранти, застрашени от задържане или чиито права могат да бъдат нарушени при прилагането на алтернативи на задържането, в страните във фокуса на този проект, и в дългосрочен план в целия ЕС.

Партньорите по проекта ще:

  • проведат три транснационални семинара, в които ще участват най-малко 60 експерти от седем държави от ЕС, последвани от няколко онлайн обществени конференции/беседи;

  • разработят четири обучителни модула, преведени на шест различни езика и други инструменти за електронно обучение;

  • проведат национални обучения в петте фокусни страни; и

  • разпространяват широко всички публикации и материали, включително чрез разработване на уеб страница с база данни и видеоклипове.

Заключителните дейности по проекта ще се проведат на 23 и 24 януари 2023 г. онлайн и в Radisson Red Hotel в Брюксел. Можете да се регистрирате за участие до 12 януари 2023 г. на линковете, посочени във файловете по-долу. 

Първото събитие ще се проведе на 23 януари 2023 г под формата на дебат на международни и национални експерти в сферата на детската психология, които ще дискутират и презентират изследванията си относно въздействието на задържането върху детската психика. 

Информация за регистрация и програма на събитието:

Psychological impact of detention on children in migration, 23 януари 2023 г.

Закриващото събитие на 24 януари 2023 г. ще се проведе съвместно с Европейския парламент и Европейската комисия и ще се фокусира върху настоящите законодателни предложения, алтернативите на задържане на деца и пътищата напред. 

Информация за регистрация и програма на събитието:

Заключително събитие, 24 януари 2023 г.

Обучителните модули може да на намерите по-долу, заедно с придружаващите ги видеа:

МОДУЛ I: Грижа за деца мигранти: необходимостта от алтернативи на задържането

МОДУЛ II: Алтернативи на задържането: практически пример за грижа за деца мигранти

МОДУЛ III: Подходящи процедури за гарантиране на достъп до ефективни средства за защита при задържане на деца мигранти и при прилагане на алтернативи на задържането спрямо тях

МОДУЛ IV: Как да общуваме и да работим с деца, спрямо които се прилагат алтернативи на задържането

 

На 30 юни 2022 в рамките на проектa “ на събитие в София представихме изготвенитe обучителни модули. Снимки от събитието може да намерите тук. Обучителните материали бяха представени от Валерия Иларева, председател на управителния съвет и главен адвокат на ФАР, Валери Петков, адвокат, изследовател във ФАР, Росица Атанасова, изследовател и Мимоза Димитрова, психотерапевт.

CADRE

На 23 март 2021 година ФАР проведе експертна среща за обсъждане на националните нужди от обучение в сферата на алтернативите на задържане на деца - чужди граждани. Участие в срещата взеха общо 36 експерти от правителствения и гражданския сектор в България - Държавната агенция за бежанците, Дирекция "Миграция" на МВР, Държавната агенция за закрила на детето, Отдели за закрила на детето към Агенцията за социално подпомагане, Омбудсмана на Републиката, ВКБООН, Национална мрежа за децата, Фондация Рийчаут, Български червен кръст и адвокати. Презентацията на Фондация за достъп до права - ФАР, представена на срещата, можете да намерите тук. 

EU

Този проект е финансиран от Фонда за убежище, миграция и интеграция на Европейския съюз. Съдържанието на тази публикация отразява възгледите на Фондация за достъп до права - ФАР и е нейна  отговорност. Европейската комисия не поема никаква отговорност за начините, по които може да бъде използвана съдържащата се информация.