Изграждане на достъпна мрежа за правна помощ на разселените лица от Украйна в България и превенция и противодействие на трафика на хора

Building an accessible network for legal aid to displaced persons from Ukraine in Bulgaria and preventing and counteracting human trafficking

Войната в Украйна увеличи броя на търсещите закрила, като диверсифицира и регионите, в които има голям брой бежанци. Правната рамка, регулираща тяхната ситуация, също се промени: активирането на директивата за временна закрила изправя юристите пред необходимостта да боравят с нова материя. Гарантирането на правата на човека изисква професионален ангажимент от страна на адвокати в различни точки в държавата. Целта на проекта е да гарантира предоставянето на достъпна правна помощ и да спомогне за бързото и ефективно отговаряне на нуждите на разселените от войната в Украйна лица. От една страна това ще се гарантира от правния екип на ФАР, а от друга - чрез обучение на нови адвокати и изграждането на мрежа за взаимопомощ, работеща на базата на общи стандарти. Специфичният профил на пристигащите – уязвими групи, лесна жертва за трафик – предполага необходимостта от превенция и противодействие, вконкретния случай чрез информационна кампания и правно съдействие. При необходимост ще се предоставя и психологическа подкрепа. Липсата на навременна и достъпна правна помощ може да застраши допълнително гарантирането на правата на човека, в частност на разселените от войната в Украйна лица, а неидентифицирането на потенциалните рискове пред уязвимите на трафик лица да ги превърне в жертви. Ето защо очакваният резултат е гарантиране на достъпна правна помощ за преките ползватели, а именно бежанците, при спазване на всички етични стандарти и превенция и противодействие на потенциален риск от трафик на хора.


 

 


Проектът ACF/944 "Изграждане на достъпна мрежа за правна помощ на разселените лица от Украйна в България и превенция и противодействие на трафика на хора" се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 24996 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.  www.activecitizensfund.bg