Сравнителен доклад “Анализ на нуждите от обучение и добрите практики за закрила правата на непридружените и разделените деца бежанци и мигранти, гарантирани в Хартата за основни права на ЕС”

SUN Report

Този доклад е разработен в рамките на проект SUN: Осигуряване на правата, гарантирани от Хартата за основни права на ЕС (ХОПЕС) на непридружените и разделените деца бежанци, финансиран от Програма "Граждани, равенство, права и  ценности”. Проект SUN цели да подобри ефективното упражняване на правата на непридружените и разделените деца бежанци и мигранти, гарантирани от ХОПЕС. 

В доклада се идентифицират и анализират добри практики и потребности от обучение относно правата на непридружените и разделените деца бежанци и мигранти в България, Гърция, Италия, Нидерландия, Испания и Румъния. В основата му стоят следните права от ХОПЕС, приложими за непридружените деца бежанци и мигранти: човешко достойнство, право на живот, право на неприкосновеност на личността, забрана на изтезанията и на нечовешкото или унизително отношение или наказание, право на свобода и сигурност, зачитане на личния и семейния живот, право на образование, право на убежище, защита в случай на принудително отвеждане, експулсиране и екстрадиране, недискриминация, забрана на детския труд и защита на работещите младежи, социална сигурност и социална помощ, право на достъп до здравеопазване, право на добра администрация, право на на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес.

Четене на доклад - >>>