Проект SUN: Осигуряване на правата, гарантирани от Хартата за основни права на ЕС на непридружените и разделените деца бежанци (SUN)

SUN logo full_version_1200_523.png

Фондация за достъп до права – ФАР е водеща организация в проект "Осигуряване на правата, гарантирани от Хартата за основни права на ЕС на непридружените и разделените деца бежанци (SUN)” финансиран от Програма "Граждани, равенство, права и  ценности", който стартира на 1 април 2023 г. и ще се изпълнява в продължение на 24 месеца. Партньори в проекта са ARSIS, Гърция; Tdh, Румъния; NIDOS, Холандия; Sirius Network (международна мрежа, базирана в Белгия); Volontarius, Италия и CCAR, Испания.

Основната цел на проекта е да подобри ефективното упражняване на правата, предвидени в Хартата на основните права на Европейския съюз от непридружените и разделените деца бежанци и мигранти.

Непридружените  и разделените деца бежанци и мигранти са силно уязвима група, която често става жертва на нарушения на основните права. Тези деца, разделени от своите родители, далеч от дома и обичайната си среда, често пъти преживяват травматични събития, преминават през множество процедури, пропътуват немислими разстояния, изложени на множество опасности за живота и здравето си.

Проектът е насочен към всички хора, които работят с или полагат грижи за непридружени и разделени деца бежанци и мигранти, като: адвокати, настойници, представители на граждански организации и правозащитни институции и организации, социални работници и други професионалисти, работещи на първа линия с деца бежанци и мигранти, учители, директори на училища и социални услуги, представители на общности от бежанци и мигранти, родители и други членове на семействата на деца бежанци, студенти. В рамките на проекта професионалистите, работещи на първа линия и ангажирани с ежедневната грижа за неприджужени деца бежанци и мигранти, ще получат базови знания относно правата на тази група деца, гарантирани от Хартата за основни права на ЕС и тяхната практическа реализация. Правните специалисти ще имат възможността да надградят своите знания с информация относно завеждането на дела със стратегическо значение за правата на непридружените деца бежанци.                                                   

Партньорите по проекта ще: 

• осъществят оценка на потребностите от обучение, идентифициране и анализ на добри пратики;

• вземат участие в менторска програма и учебни посещения, като по този начин ще надградят своя капацитет;

разработят обучителен план и наръчник за обучение на професионалисти относно правата на непридружените и разделени деца бежанци и мигранти, предвидени в Хартата за основните права на ЕС и стратегически дела; 

проведат събития за представяне на обучението и Наръчника пред заинтересовани страни на национално ниво;

проведат международно обучение на обучители в Барселона с участието на лектори от Унгарския хелзински комитет;

осъществят национални обучения на професионалисти, работещи с непридружени деца бежанци и мигранти (за България са предвидени обучения в София и Пазрджик).

Заключителните дейности по проекта ще се проведат в София, България в началото на 2025 г. Те включват семинар с участието на професионалисти и експерти от целия Европейски съюз и финално учебно посещение  партньорите по проекта.

Бюлетин на проект SUN 

Доклад 

Анализ на обучителните нужди и доклад за добри практики за Защита на правата на бежанските и мигрантските деца без придружител в рамките на Харта на основните права на ЕС - >>>

Карта на най-добрите практики. 

Екипът на SUN създаде карта на най-добрите практики, консолидирайки забележителни инициативи, свързани с защитата на децата без семейство и нарушени на правата на децата в страните на проекта. Тези практики бяха идентифицирани чрез доклад за националните нужди, изготвен от партньорите в рамките на проекта. Като признаваме значението на тази информация, избрахме да я представим във формата на карта за лесен достъп от заинтересованите страни в цяла Европа.

Made with Padlet


Проектът "Осигуряване на правата, гарантирани от Хартата за основни права на ЕС на непридружените и разделените деца бежанци (SUN)” е финансиран от програма "Граждани, равенство, права и  ценности" на Европейската комисия. Европейската комисия не поема никаква отговорност за използването на информацията, която съдържа. Проект номер 101084990.