Живот без гражданство – историята на Раде [Трейлър]

През годините във ФАР сме предоставяли правна помощ на редица лица без гражданство. 

Те са далеч от това да имат равни възможности с бежанците в България. 

Макар България да има процедура за предоставяне на статут на лице без гражданство, тя е далеч от това да бъде перфектна. 

Кандидатите трябва да доказват факти, за които им е невъзможно да се сдобият с каквито и да е било доказателства, поради това, че нямат документи за самоличност и са без гражданство. 

Това ги поставя в правен вакуум, без достъп до основни човешки права. Във ФАР осъзнаваме колко е важно да работим в посока популяризиране на тази тема. 

Затова създадохме две видеа с историите на две лица без гражданство, които живеят в България от десетилетия. Вижте трейлъра на втората история по-долу. Пълното видео ще публикуваме на 30 ноември. 

Видеото е създадено с подкрепата на Европейската мрежа за лицата без гражданство European Network on Statelessness ФАР актуализира секцията за България в Индекса за лица без гражданство https://index.statelessness.eu/node/222?language=bg , където лесно ще намерите информация за националната ни правна рамка и политика по темата, и да ги сравните с тези в други държави, включени в Индекса. 

Прочетете и информационната брошура относно процедурата за статут на лице без гражданство, създадена съвместно с UNHCR Bulgaria - https://refugeelight.bg/bg/articles/procedura-za-predostavyane-na-statu…;


#statelessness #StatelessnessIndex #HumanRights #ENS #EuropeanNetworkonStatelessness