Проект “Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България - продължение”

effective-legal-aid-refugees-and-migrants.jpg

 

active citizens fun

На 24.10.2019г. Фондация за достъп по права – ФАР, в партньорство с Център за правна помощ – Глас в България, започна  двугодишен проект АCF/39 „Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България“. Чрез проект АCF/729 „Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България - продължение“, дейностите по този проекта са продължени с още две години, считано от 1 ноември 2021г., като към нашите парньори се присъединиха и колегит ни от фондация "Мисия Криле".

Проектът “Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България – продължение” се изпълнява с финансова подкрепа на Фонд Активни граждани България в размер на 178 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП

ДЕЙНОСТИ

Предоставяне на правна помощ

под формата на консултации в офисите на  ФАР и ЦПП – Глас в България, както и в Специалните домове за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) и представителство пред административни и съдебни инстанции на търсещи закрила, бежанци и мигранти.

Правно-информационни сесии

в центровете от затворен тип на МВР (СДВНЧ) в София (кв. Бусманци) и гр. Любимец с групи настанени лица, обясняващи на техния език правата и задълженията им, както и основните законови положения в областта на убежището и миграцията, които ги засягат.

Застъпнически и комуникационни кампании за:

  • подобряване качеството на процедурата по международна закрила в съответствие с европейските изисквания и международното право;
  • установяване на работещи механизми за достъп до правосъдие при нарушения на човешките права (напр., при отблъскване и насилие по границите);
  • достъп до съдебен контрол по отношение настаняването в центровете от затворен тип;
  • реален и справедлив достъп до трудовия пазар, социалните системи, образование и здравеопазване, и др.

Подготвяне на експертни психологочески становища

от екипа на вторият партньор по проекта – Фондация “Мисия Криле” и психологически консултации за търсещи закрила, бежанци и мигранти, които са идентифицирани като принадлежащи към уязвима група, с цел подсигуряване на техните административни или съдебни производства с допълнителни доказателства.

Целта ни е да допринесем за постигането както на индивидуални резултати при спазване на човешките права на бежанците и мигрантите в България, така и на промяна на ниво институционална и съдебна практики и законодателство.

ЕКИП

Екипът на ФАР по проекта включва:

ВАЛЕРИЯ ИЛАРЕВА - координатор и адвокат

МАГДАЛЕНА МИТЕВА - адвокат

ДИАНА КАМЕНОВА - адвокат

СОФИЯ РАЗБОЙНИКОВА - адвокат

СТОЯН МАДИН - адвокат

КАЛИНА СЛАВОВА - правен помощник

На Facebook страницата на ФАР можете да видите и едно кратко видео от официалното представяне на проекта, което се осъществи на 18 декември 2019г. То описва най-добре любовта, единството и вдъхновението, на които той се крепи. Вярваме, че постигането на целите на този проект ще бъде още една крачка напред в стремежа ни да направим света, в който живеем по-справедлив и добър.

На този линк може да научите повече за онлайн експертаната среща на тема "Актуалните проблеми, предизвикателства и наблюдения в работата ни с бежанци и мигранти в България", която се проведе на 12.11.2020г. Вижте и записа от срещата:

На 20 октомври 2021г. проведохме и нашето закриващо събитие по проект ACF/39, в което направихме равносметка за постигнатото през първите две години от изпълнението на проекта. Ето и записът от тoва събитие:

В продължение на две години в рамките на проекта бяха изготвени статии за страните на произход и личните истории на търсeщите убежище в България. Част от материалите са събрани специално издание, което се радваме да ги споделим с вас. Книжката с истории може да видите тук или като натиснете върху снимката по-долу. 

ACF

В Кампанията "ПОЧТИ ТУК – за сигурен достъп до закрила на бежанци” бе организирано специално VR събитие  в партньорство с експертите от LENS2LENS. 

 

 

 

Проектът ACF/39„Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 157 395 евро предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България“ е да допринесе за спазването на човешките права на бежанците и мигрантите в България.

Проектът ACF/729 “Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България – продължение” се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 178 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект “Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България - продължение” е да спомогне за спазване на човешките права и промяна на институционалните и съдебни практики и законодателство чрез предоставяне на правна помощ (консултации, представителство на административни и съдебни инстанции, експертни психологочески становища) на лица, търсещи закрила, бежанци и мигранти и чрез застъпничество пред служители, работещи с тях и съдии.

Цялата отговорност за съдържанието се носи от изпълнителите и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че отразява официално становище на ФМ на ЕИП и на Оператора на Фонд Активни граждани България.

FARVoice in BulgariaМисия криле