"Роми в риск от безгражданственост"

29128_1301370062512_1518229_n.jpg

 

През 2020г. Фондация за достъп по права - ФАР изпълнява проект „Ромите в риск от безгражданственост“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската мрежа за лицата без гражданство (European Network on Statelessness) и е с продължителност до декември 2020г.

Чрез този проект ФАР изследва правните въпроси, свързани с положението на ромите, които са в риск от оставане без гражданство в България или са силно ограничени в това да имат достъп до правата, произтичащи от гражданството.

Целта ни е да допринесем за преодоляването на недостига на информация и да повишим осведомеността на гражданското общество, институциите и Върховния комисариат за бежанците на ООН за риска от оставане без гражданство сред ромската общност в България. Чрез застъпничество и комуникационна кампания, представяща случаите на хора в риск от безгражданственост, искаме да предложим решения на системните пропуски, лишаващи ромите от достъп до гражданството им, вследствие на невъзможност да си издадат лични документи или да регистрират раждането на своите деца. Чрез този проект ФАР си поставя за цел и да изгради дълготрайни контакти с адвокати и други експерти, защитаващи правата на ромите в България, както и да създаде среда за взаимна обмяна на опит и знания.

Дейностите по проекта включват:

  1. Подробно изследване и анализ на законодателството и политиките, засягащи ромските общности и достъпа им до правата, произтичащи от българското гражданство.
  2. Провеждане на фокус групи и интервюта с лица от ромската общност и други заинтересовани лица.
  3. Изготвяне на информационен и застъпнически доклад на базата на проведеното изследване. Готовият доклад можете да прочетете на "Доклад относно риска от безгражданственост на ромското население".
  4. Представяне на индивидуални истории на лица от ромската общност като част от комуникационната и застъпническата ни стратегия

Запознайте се с индивидуалните истории:

ENSENS